ŽENSKI SUD - feministiČki pristup pravdi

Srpski   |  English

O Ženskom sudu

Istorijat inicijative za organizovanje Ženskog suda na prostoru bivše Jugoslavije
-
Aktivistkinje civilnog društva iz organizacija koje čine Inicijativni odbor za Ženski sud na prostoru bivše Jugoslavije, od početka ratova (1991.) su bile najaktivnije u otporu ratu, nacionalizmu, etničkoj homogenizaciji, militarizmu. Uprkos preprekama i zabranama koje sunametale nacionalističko-militaristički režimi, aktivistkinje su neprekidno održavale saradnju, stvarale mirovne mreže izvan državnih, etničkih granica i podela. Nakon ratova aktivistkinje civilnog društva – braniteljke ljudskih prava, mirovnog i autonomnog ženskog pokreta su najaktivinije u akcijama za kažnjivost zločina, pomoći i podršci žrtvama ratnih zločina, u akcijama protiv poricanja zločina, relativizovanja zločina iz nedavne prošlosti, kao i u kreiranju femnističkih modela tranzicione pravde.

Krajem 2010. godine članice Inicijativnog odbora u sastavu: Žene ženama, Sarajevo (Bosna i Hercegovin), Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima iz Kotora (Crna Gora), Centar za ženske studije i Centar za žene žrtverata, iz Zagreba (Hrvatska), Ženska mreža Kosova, Ženske studije i Žene u crnom iz Beograda, pokrenule su inicijativu za organizovanje Ženskog suda na prostoru bivše Jugoslavije.

Koje aktivnosti organizujemo do održavanja Ženskog suda?
-
Edukativni rad na terenu: seminari, radionice, konferencije, okrugle stolove...

Istraživački rad interaktivnog karaktera na terenu: radi prikupljanja informacija, predloga,

sugestija, u vezi sa pojmom i vizijom pravde, tako i za odabir tema na Ženskom sudu.

Stvaramo jezgra podrške Ženskom sudu: tzv.core groups u vidu koalicija aktivistkinja NVO,

medija, umetničkih udruženja i umetnica, institucija.

Javne prezentacije inicijative za organizovane Ženskog suda na prostoru bivše Jugoslavije.

Projekcije dokumentarnih filmova o iskustvima Ženskih sudova na međunarodnom nivou i o iskustvima ženskih grupa i mreža u vezi sa feminističkim pristupom pravdi.

Umetničke događaje: pozorišne predstave, izložbe, performanse...

Pokrećemo vebsajt i bilten o iskustvima u radu na organizovanju Ženskog suda.

Organizujemo Ženski sud na prostoru bivše Jugoslavije - prostor za svedočenje i glasove žena, za autonomiju žena kroz aktivno učešće u izgradnji pravde i mira, za kreiranje novih para digmi pravde.

Žene u crnom su nositeljke programskih aktivnosti na organizovanju Ženskog suda, dogovaraju i koordinišu sve aktivnosti sa organizacijama koje čine Inicijativni odbor.

Ženski sud - Regionalni
Organizacioni odbor

Bosna i Hercegovina:
Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa
Fondacija CURE (www.fondacijacure.org)
Crna Gora:
Anima (www.animakotor.org)
Hrvatska:
Centar za ženske studije (www.zenstud.hr)
Centar za žene žrtve rata - ROSA (www.czzzr.hr) Kosovo:
Ženska mreža Kosova (www.womensnetwork.org)
Makedonija:
Savet za rodnu ravnopravnost (www.sozm.org.mk)
Slovenija:
Ženski lobi Slovenije (www.zls.si)
Srbija:
Centar za ženske studije (www.zenskestudie.edu.rs)
Žene u crnom (www.zeneucrnom.org)
Kroz Ženski sud žene postaju subjekti pravde, podstižu stvaranje drugačije sudske prakse, vrše uticaj na insistucionalni pravni sistem
© copyleft 2012, Ženski sud za bivšu Jugoslaviju
kreacija sajta: t-raid i škart